Reklamační řád

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu.

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku).

Není-li písemně sjednáno jinak, je záruční doba na koupelnový nábytek vyráběný firmou Dřevojas, v. d. od 1. 4. 2015 pro spotřebitele zpravidla 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data nákupu vyznačeného na faktuře. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení a v záruční opravě. 

Na zakoupené výrobky vyráběné firmou Dřevojas je do 31. 3. 2014 záruční doba dle zákona pouze 24 měsíců.

Pokud se v této době vyskytne na výrobku vada způsobená nesprávným výrobním procesem, má zákazník právo na její bezplatné odstranění.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Koupelnový nábytek, jakož i dodávaná umyvadla je vždy nutno před jejich montáží důkladně prohlédnout, zda nejsou zjevně poškozená, křivá nebo v jiném odstínu barevnosti apod.

Po montáži takového zboží nebudou tyto vady z důvodu částečného znehodnocení zboží výrobcem akceptovány.

Velkou pozornost je taktéž nutno věnovat samotné přejímce zboží, zvláště neporušenosti přepravních kartonů apod. Pokud se podobný problém stane, je potřeba takové zboží za přítomnosti přepravce na místě rozbalit a zkontrolovat, případně tuto skutečnost uvést v dodacím listě.

Postup při vyřizování reklamací - koupelnový nábytek

Po zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně toto oznámit prodejci, u kterého výrobek zakoupil, a ten reklamaci postoupí zástupci firmy Dřevojas. Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou (nikoliv ústně či telefonem).

Platné oznámení o reklamaci koupelnového nábytku by mělo obsahovat:

!POZOR! Bez uvedení výrobního štítku poškozeného výrobku (foto štítku ZDE) nemusí být reklamace uznána. Výrobní štítek je zpravidla umístěn na kartonu výrobku, případně přímo na nábytku, jak je uvedeno na následujících fotografiích.

Postup při vyřizování reklamací - keramická umyvadla

Po zjištění vady zboží je zákazník povinen neprodleně toto oznámit prodejci, u kterého výrobek zakoupil, a ten reklamaci postoupí zástupci firmy Dřevojas. Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou (nikoliv ústně či telefonem).

Platné oznámení o reklamaci umyvadla by mělo obsahovat:

 • typ umyvadla
 • výrobní štítek poškozeného výrobku
 • popis závady výrobku
 • datum prodeje výrobku
 • návrh způsobu řešení reklamace

Odpovědný zástupce firmy Dřevojas se poté s prodejcem dohodne na způsobu řešení reklamace. Možnosti řešení reklamací jsou následující :

1) Výměna zboží - je možná pouze u výrobku, který nebyl ještě namontován a byla u něho zjištěna vada, případně u již namontovaného výrobku, u něhož byla zjištěna vada, která je neodstranitelná.

2)  Oprava zboží

 • k opravě zboží se přistupuje v případě, že výrobek byl již namontován, případně používán
 • zpravidla se u takového výrobku vyměňuje pouze vadný díl (dvířka, pant apod.).

Firma Dřevojas, v. d. na vlastní náklady dopraví reklamovaný výrobek od prodejce, u něhož byl zakoupen, do výrobního závodu, kde tento výrobek opraví, a opravený jej dodá zpětně prodejci.

Pokud bude firmou Dřevojas, v. d. reklamace shledána jako neoprávněná, vyhrazuje si společnost právo nárokovat na prodejci, který u ní reklamaci uplatnil, veškeré náklady spojené s opravou tohoto zboží.

!!! Reklamované zboží přijímáme pouze v originálních obalech nebo zabalené tak, aby nemohlo být poškozeno při dopravě od zákazníka do výrobního závodu Dřevojas, v. d.!!!

Záruka na koupelnový nábytek se zpravidla nevztahuje na tyto případy:

 • při nedostatečné přejímce zboží
 • při nedodržení pokynů o přepravě a manipulaci zboží (nešetrná manipulace)
 • při mechanickém poškození výrobku (při přepravě)
 • při údržbě za použití agresivních, drsných prostředků nebo látek obsahujících rozpouštědla (viz leták obsahující pokyny k údržbě nábytku)
 • pokud byl nábytek vystaven trvale nebo opakovaně přímému styku s vodou
 • jestliže byl proveden zásah nebo úprava do skříněk i ostatních částí sestav vlivem neodborné instalace
 • jestliže odpovídá normě na keramická umyvadla

Právo na náhradu nutných nákladů spojených s neuznanou reklamací

Prodávající (dodavatel) má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci.

V případě neuznání Vaší reklamace si Dřevojas, v. d. vyhrazuje právo na úhradu nutných nákladů, které byly součástí zamítnuté reklamace. Těmito náklady se rozumí především nezbytné náklady na výjezd reklamačního technika, který provedl posouzení reklamovaného výrobku na místě a další případné náklady na demontáž a přepravu reklamovaného výrobku k posouzení v reklamačním oddělení Dřevojasu ve Svitavách.

O této skutečnosti však bude zákazník vždy předem informován (telefonicky / písemně).

Více informací získáte na našem reklamačním oddělení na telefonním čísle +420 603 157 739 nebo na emailu reklamace@drevojas.cz.

Děkujeme za pochopení.
Ve Svitavách 1. dubna 2014.

Dřevojas, v. d.

Nedarí sa vám nájsť,
čo potrebujete?

Barbora Stoklasová

+420 +420 603 157 739
Po - Pá: 8 - 12, 13 - 17 hod.

obchod@dreja.sk

Alebo sa pozrite do našej poradne, kde nájdete najčastejšie otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Označené položky * sú povinné

Máte dotaz? Napište nám.
Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*
*


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


Nový katalóg doručíme
ZADARMO až k vám domov

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.
Taký katalóg proste chcete mať doma vytlačený.

Pošlite mi ho zadarmo

Nie, to nie je ďalší nudný newsletter

Posielame len inšpiráciu, ktorú oceníte. Napríklad ako správne vybrať nábytok.
Ako sa o neho starať. Alebo ako na neho získate zľavu .

 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.


Tento web používá k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Ďalšie informácie