Odstúpenie od zmluvy

Možnosť odstúpenia bez uvedenia dôvodu a lehota pre odstúpenie

Spotrebiteľ má právo, ak nie je nižšie uvedené inak, odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim bez udania dôvodu v lehote 14 dní, ktorá beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak sa jedná:

 1. o kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru
 2. o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru
 3. o zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

Spotrebiteť nemôže odstúpiť od zmluvy uzavrentej s predávajúcim, ak sa jedná o zmluvu:

 1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od Zmluvy
 2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorej môže dôjsť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy
 3. o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
 4. o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, který bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
 5. oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť, to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov
 6. o dodávke tovaru v uzavretom obale, který spotrebiteť z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
 7. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
 8. o dodávke novín, periodík alebo časopisov
 9. o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, sk sú tieto plnenia poskytované v určenom termíne
 10. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteť tiež nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, ak tieto služby boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteť uskutočnením objednávky prostredníctvom e-shopu požiadal, aby s plnením zmluvy o poskytovaní služby bolo započaté pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy (tj. lehoty 14 dní od uzavretia zmluvy), a súhlasil s tým, že ak bude služba poskytnutá pred uplynutím lehoty 14 dní od uzavretia zmluvy, nemá spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, a s tým, že ak bude s poskytnutím služby započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od uzavretia zmluvy, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu pomernú časť zjednanej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy.

Postup pre odstúpenie

K odstúpeniu od zmluvy spotrebiteľ môže využiť vzorového formulára, ktorý je prílohou týchto Podmienok. Vyplnený formulár spotrebiteľ zašle poštou alebo e-mailom na kontakty uvedené nižšie. Predávajúci neumožňuje odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzorového formulára jeho vyplnením a odoslaním cez internetové stránky. Využitie vzorového formulára nie je povinnosťou spotrebiteľa. V prípade, že formulár spotrebiteľ nepoužije, musí o svojom odstúpení predávajúceho informovať s uvedením adresáta formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy, alebo e-mailom: info@drevojas.cz).

Spotrebiteľ, ktorý má právo odstúpiť od zmluvy, podľa práva na odstúpenie, tak ako je uvedené vyššie, nemusí uvádzať dôvod odstúpenia a s využitím práva na odstúpenie nie je spojený žiadny postih.

Ak využije spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy podľa toho ako je uvedené vyššie, považuje sa lehota pre odstúpenie za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odešle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje (lehoty pre odstúpenie sa uvádzajú vyššie).

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo postúpi predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Tovar zašle alebo osobne odovzdá na adresu Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 50, 568 02 Svitavy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle späť pred uplynutím 14 dní.

Ak bude tovar zaslaný späť na adresu spoločnosti Dřevojas v.d.. nesmie byť zaslaný na dobierku. V tomto prípade nebude prevzatý a bude sa považovať za predávajúcemu nedoručený (nevrátený).

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa vyššie uvedeného predávajúci vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleným spôsobom dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim, ktoré od neho na základe zmluvy prijal), rovnakým spôsobom – rovnakým platobným prostriedkom, ktorý bol použitý pre prevedenie transakcie, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. S vrátením peňažných prostriedkov spotrebiteľ nenesie žiadne priame náklady.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nie je Dřevojas v.d. povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovrau v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Nedarí sa vám nájsť,
čo potrebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po-Pia 8-17 hod

info@dreja.sk

Alebo sa pozrite do našej poradne, kde nájdete najčastejšie otázky na naše produkty.

Šup sem s otázkou

Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


Nový katalóg

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.

Prezrieť katalóg
 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.