Reklamačný poriadok

Reklamáciu je možné uplatniť v súlade s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, po celú záručnú dobu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi príslušnými predpismi, (ust. § 620 občianskeho zákonníka).

Ak nie je písomne zjednané inak, je záručná doba na kúpeľňový nábytok vyrábaný firmou Dřevojas, v. d. od 1. 4. 2015 pre spotrebiteľov spravidla 60 mesiacov. Záručná doba začína bežať od dáta nákupu vyznačeného na faktúre. Záručná doba sa predlužuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom konaní a v záručnej oprave. 

Na zakúpené výrobky vyrábané firmou Dřevojas je do 31. 3. 2014 záručná doba podľa zákona len 24 mesiacov.

Ak sa v tejto dobe vyskytne na výrobku vada spôsobená nesprávnym výrobným procesom, má zákazník právo na jej bezplatné odstránenie.

Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky právo:

 • ak ide o vadu odstrániteľnú, na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kúpeľňový nábytok, ako aj dodávané umývadlá je vždy nutné pred ich montážou dôkladne prehliadnuť, či nie sú zjavne poškodené, krivé alebo v inom odtieni farebnosti apod.

Po montáži takého tovaru nebudú tieto vady z dôvodu čiastočného znehodnotenia tovaru výrobcom akceptované.

Veľkú pozornosť je taktiež nutné venovať samotnému preberaniu tovaru, obzvlášť neporušenosti prepravných kartónov apod. Ak sa podobný problém stane, je potrebné takýto tovar za prítomnosti prepravcu na mieste rozbaliť a skontrolovať, prípadne túto skutočnosť uviesť v dodacom liste.

Postup pri vybavovaní reklamácií - kúpeľňový nábytok

Po zistení vady tovaru je zákazník povinný neodkladne toto oznámiť predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil, a ten reklamáciu postúpi zástupcovi firmy Dřevojas. Reklamácie sú prijímané výlučne písomnou formou (nie ústne či telefónom).

Platné oznámenie o reklamácii kúpeľňového nábytku by malo obsahovať:

!POZOR! Bez uvedenia výrobného štítku poškodeného výrobku (foto štítku TU) nemusí byť reklamácia uznaná. Výrobný štítok je spravidla umiestnený na kartóne výrobku, prípadne priamo na nábytku, ako je uvedené na nasledujúcich fotografiách.

Postup pri vybavovaní reklamácií - keramické umývadlá

Po zistení vady tovaru je zákazník povinný bezodkladne toto oznámiť predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil, a ten reklamáciu postúpi zástupcovi firmy Dřevojas. Reklamácie sú prijímané výlučne písomnou formou (nie ústne či telefónom).

Platné oznámenie o reklamácii umývadla by malo obsahovať:

 • typ umývadla
 • výrobný štítok poškodeného výrobku
 • popis závady výrobku
 • dátum predaja výrobku
 • návrh spôsobu riešenia reklamácie

Zodpovedný zástupca firmy Dřevojas sa potom s predajcom dohodne na spôsobu riešenia reklamácie. Možnosti riešenia reklamácií sú nasledujúce :

1) Výmena tovaru - je možná len u výrobku, ktorý nebol ešte namontovaný a bola u neho zistená vada, prípadne u už namontovaného výrobku, u ktorého bola zistená vada, ktorá je neodstrániteľná.

2)  Oprava tovaru

 • k oprave tovaru sa pristupuje v prípade, že výrobok bol už namontovaný, prípadne používaný
 • spravidla sa u takého výrobku vymieňa len vadný diel (dvierka, pánt apod.).

Firma Dřevojas, v. d. na vlastné náklady dopraví reklamovaný výrobok od predajcu, u ktorého bol zakúpený, do výrobného závodu, kde tento výrobok opraví, a opravený ho dodá spätne predajcovi.

Ak bude firmou Dřevojas, v. d. reklamácia uznaná ako neoprávnená, vyhradzuje si spoločnosť právo nárokovať na predajcovi, ktorý u nej reklamáciu uplatnil, všetky náklady spojené s opravou tohto tovaru.

!!! Reklamovaný tovar prijímame len v originálnych obaloch alebo zabalené tak, aby nemohlo byť poškodené pri doprave od zákazníka do výrobného závodu Dřevojas, v. d.!!!

Záruka na kúpeľňový nábytok sa spravidla nevzťahuje na tieto prípady:

 • pri nedostatočnom prevzatí tovaru
 • pri nedodržaní pokynov o preprave a manipulácii tovaru (nešetrná manipulácia)
 • pri mechanickom poškodení výrobku (pri preprave)
 • pri údržbe za použitia agresívnych, drsných prostriedkov alebo látok obsahujúcich rozpúšťadlá (viď leták obsahujúci pokyny k údržbe nábytku)
 • ak bol nábytok vystavený trvale alebo opakovane priamemu styku s vodou
 • ak bol vykonaný zásah alebo úprava do skriniek aj ostatných častí zostav vplyvom neodbornej inštalácie
 • ak odpovedá norme na keramické umývadlá

Právo na náhradu nutných nákladov spojených s neuznanou reklamáciou

Predávajúci (dodávateľ) má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. V prípade vzniku zníženia hodnoty vráteného tovaru (tovar je poškodený, nekompletný atd.) je také odstúpenie od zmluvy účinné, ale predávajúci je oprávnený po spotrebiteľovi požadovať kompenzáciu ako náhradu vzniknutého zníženia hodnoty veci.

V prípade neuznania Vašej reklamácie si Dřevojas, v. d. vyhradzuje právo na úhradu nutných nákladov, ktoré boli súčasťou zamietnutej reklamácie. Týmito nákladmi sa rozumejú predovšetkým nevyhnutné náklady na výjazd reklamačného technika, ktorý vykonal posúdenie reklamovaného výrobku na mieste a ďalšie prípadné náklady na demontáž a prepravu reklamovaného výrobku k posúdeniu v reklamačnom oddelení Dřevojasu vo Svitavách.

O tejto skutočnosti však bude zákazník vždy predom informovaný (telefonicky / písomne).

Viac informácií získáte na našom reklamačnom oddelení na telefónnom čísle +420 603 157 739 alebo na emaili reklamace@drevojas.cz.

Ďakujeme za pochopenie.
Ve Svitavách 1. dubna 2014.

Dřevojas, v. d.

Nedarí sa vám nájsť,
čo potrebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po-Pia 8-17 hod

info@dreja.sk

Alebo sa pozrite do našej poradne, kde nájdete najčastejšie otázky na naše produkty.

Šup sem s otázkou

Označené položky * sú povinné

Máte otázku? Napíšte nám.
Vyplňte nižšie uvedený formulár a my to zariadime.

*
*
*

Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára s vašou otázkou udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s novým nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) si Vás dovoľujeme požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vyplnením formulára udeľujete súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov v rámci tohto formulára, ako i ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy správcu (ďalej tiež ako „správca“), t. j. Dřevojas, v. d., so sídlom Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s ich spracovaním, a to i prostredníctvom prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov (ďalej ako „sprostredkovateľ“).

Osobné údaje budú spracované pre obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných zdelení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle zákona č. 480/2004 Sb, o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Súhlas sa poskytuje na dobu do odvolania súhlasu. Registrovaný berie na vedomie, že má práva podľa ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, môže a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav; predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.


Nový katalóg

Schválne sa teraz pozrite, že stojí naozaj za to.

Prezrieť katalóg
 

Originálny design

 

Nábytok na mieru

 

5 rokov záruka

Sme (skoro) všade. Hľadajte a nájdete nás na:


Odoslaním reakcie na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje za účelom a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistíte, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) na vznesenie námietky, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, predovšetkým pokiaľ je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.